Valikko Sulje

Validor Oy  etälääkäripalvelun käyttöehdot 26.4.2021

Nämä käyttöehdot koskevat Validor OY:n etälääkäripalvelun (Validorin etäpalvelu) tarjoamista ja muodostavat sitovan sopimuksen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille (yhdessä ”Osapuolet”). Hyväksymällä nämä ehdot sitoudut Asiakkaana noudattamaan näitä ehtoja käyttäessäsi Validorin etäpalvelua. Mikäli et ymmärrä tai hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Validorin etäpalvelua.

Validorin etäpalvelu on tarkoitettu helpottamaan yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaisiin konsultaatiopalveluiden ja hoidontarpeen arvioinnin saamiseksi.

Palvelun tuottaa Validor Oy (“Palveluntuottaja”), y-tunnus: 3186695-8, ALV-tunnus FI 31866958, osoite: PL 362, 00101 Helsinki.

Tällä sopimuksella sovitaan Validorin etäpalvelun käyttämisestä, mutta ei rajoiteta Asiakkaan paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia mahdollisia muita terveydenhuollon ammattilaisten konsultaatiopalveluihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Nämä toimitusehtomme ovat voimassa 25.4.2021 alkaen. Voimme muuttaa toimitusehtoja yksipuolisesti aika ajoin, joten tutustuthan toimitusehtoihimme joka kerta etukäteen kun käytät validor.fi-palvelua.

TILAAMALLA PALVELUA TAI TUOTTEITA VERKKOSIVUILTAMME JA/TAI VISMA SIGN -LOMAKKEISTAMME HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT.

1. Validorin etäpalvelu

1.1. Validorin etäpalvelu kattaa lääkärin konsultointipalvelun, joka toteutetaan puheluna ja/tai muita sähköisiä viestintäkeinoja käyttämällä. Validorin etälääkäripalvelussa Asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välille syntyy hoitosuhde. Puhelimitse tai verkon yli tarjottavalla Validorin etäpalvelulla ei kuitenkaan voi korvata henkilökohtaisia lääkärintarkastuksia tai tutkimuksia, eikä se ole tarkoitettu korvaamaan hoitosuhdetta lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

1.2. Terveydenhuollon ammattilaisilla tarkoitetaan laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) määriteltyjä laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joista luetteloa ylläpitää Sosiaali- ja terveysalan Lupa- ja Valvontavirasto.

1.3. Validorin etäpalvelu ei sovellu käytettäväksi hätätapauksissa eikä kiireellisissä tilanteissa. Hätänumero EU:ssa on 112. 

2. Validorin etäpalvelun käyttö

2.1. Validorin etäpalvelua saa käyttää ainoastaan Validorin etälääkäripalvelun hankkimiseksi ja näiden käyttöehtojen määräämässä tarkoituksessa ja laajuudessa.

2.2. Asiakkaan on annettava oikeat ja riittävät tiedot Validorin etäpalvelun tilaamisen ja suorittamisen yhteydessä ja varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella terveydenhuollon ammattilaiselle. Toisena henkilönä esiintyminen Validorin etäpalvelussa on kielletty ja ilmoitamme väärinkäytöksistä poliisille. Riittämättömät tai väärät tiedot voivat johtaa vääriin asiantuntijan johtopäätöksiin ja olla siten terveydelle haitallisia. 

2.3. Asiakas sitoutuu ottamaan tarvittaessa yhteyden omaan hoitavaan lääkäriinsä tai lähimpään lääkäripalveluita tarjoavaan yksikköön viipymättä, mikäli hänen vointinsa huononee tai oireet pitkittyvät tai pahenevat Validorin etäpalvelun käyttämisen aikana tai sen jälkeen.

2.4. Validorin etäpalvelussa ei voi tehdä fyysistä terveydentilan tarkastusta.

2.5. Validorin etälääkäripalvelua tai sen osien tarjoamista ei saa muokata, manipuloida, häiritä tai estää. Asiakas ei saa käyttää aineistoja, tietoa tai Validorin etäpalvelua sivullista tai Palveluntarjoajaa loukkaavalla tai vahingoittavalla tavalla. Asiakas ei saa loukata tai vahingoittaa Validorin immateriaalioikeuksia.

2.6. Validorin etäpalvelun käyttö edellyttää täysi-ikäisyyttä ja vähintään 18 vuoden ikää. Alaikäinen tai muuten vajaavaltainen henkilö ei saa käyttää Validorin etäpalvelua itsenäisesti.

3. Tilaaminen ja asiakkuus

3.1. Toimitamme etälääkäripalveluita ja tuotteita vain Manner-Suomen alueella. Sinun tulee antaa nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, maksutiedot sekä muut tarpeelliset pyydetyt tiedot virheettömästi pyydettäessä

3.2. Asiakkaan täytyy olla vähintään täysi-ikäinen (18-vuotias)

3.3. Asiakkaalla täytyy olla voimassa olevat verkkopankkitunnukset

3.4. Asiakkaan postiosoitteen tulee sijaita Manner-Suomen alueella

3.5. Asiakkaan täytyy olla hyväksynyt, että hänen potilastietojaan saa katsella Kanta-arkistossa kokonaisvaltaista hoidon arviointia varten

3.6. Asiakas on vastuussa annettujen tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingoista, joista asiakas voi kärsiä, mikäli hän on antanut Palveluntuottajalle osittain tai kokonaan virheellistä tai vajaata tietoa tai jättänyt esim. Kanta-arkiston oikeudet määrittämättä Omakanta-palvelussa.

3.7. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tietosuojaselosteessa esitettyjä periaatteita.

4. Käyttöehtojen voimassaolo

4.1. Mikäli Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja tai aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille Palvelun käyttäjille, Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin ja estää käyttöehtoja rikkonutta Asiakasta käyttämästä Validorin etäpalveluja. Jos Palveluntarjoaja purkaa sopimuksen käyttöehtojen rikkomisen vuoksi, niin suoritettuja maksuja ei palauteta.

4.2. Käyttöehtojen vastuukysymyksiä ja tietojen luovutusta viranomaisille koskevat ehdot jäävät voimaan sopimuksen lakkaamisen jälkeenkin samoin kuin muut sellaiset ehdot, jotka luonteensa puolesta ulottuvat käyttöehtojen voimassaolon jälkeiseen aikaan.

5. Henkilö- ja potilastiedot

5.1. Asiakas sallii sen, että Validorin etäpalvelu tallentaa ja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Validorin etäpalvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa ja siten, että nimi, kooditilaus, maksun summa ja maksun viitetiedot tallennetaan ja niitä käsitellään Validorin etäpalvelussa. Palveluntarjoaja voi ylläpitää tietoa palvelun käyttämisestä myös tämän sopimuksen lakkaamisen jälkeen.

5.2. Asiakkaan tulee ymmärtää, että Validor etälääkäripalvelussa käsitellään arkaluontoisia, hänen terveyttään käsitteleviä tietoja ja potilastietoja. Hoitosuhteeseen kuuluu automaattisesti lupa käsitellä ja tallentaa terveyttään koskevia tietoja ja potilastietoja potilasrekisteriin.

5.3. Potilasrekisteriä ylläpidetään Siro-järjestelmässä, josta vastaa ja jota ylläpitää Mediconsult Oy (y-tunnus: 2922700-6). Potilasrekisteristä ja Asiakkaan oikeudesta tarkistaa itseään koskevat potilasrekisterin tiedot on lisätietoa osoitteessa http://www.tietosuoja.fi/fi/index/useinkysyttya/terveydenhuolto.html.

5.4. Potilastietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointikäyttöä varten (Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) ja Tartuntatautilaki (583/1986) 23 a §). Muutoin potilastietojen luovuttaminen edellyttää aina Asiakkaan lupaa.

5.5. Asiakas vakuuttaa, että palvelussa annetut tiedot ovat oikein. Asiakas vastaa antamistaan virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista aiheutuneista välillisistä ja välittömistä vahingoista.

6. Immateriaalioikeudet

6.1. Validorin etäpalvelu sisältää Validor Oy:n ja sen sopimuskumppaneiden immateriaalioikeuksia. Kaikki tavaramerkit, tunnukset, keksinnöt, patentit, hyödyllisyysmallit, mallit, tekniset esikuvat, kaupallinen, tekninen ja taloudellinen tieto sekä teokset, kirjalliset ja muut palveluun tai sen tarjoamiseen liittyvät aineistot, työt ja tulokset sekä niihin liittyvät oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla ja sen sopimuskumppaneilla.

6.2. Asiakas saa hyödyntää Validorin etäpalvelun toimittamiseksi tarpeellisia immateriaalioikeuksia vain palvelun käyttämisen edellyttämässä välttämättömässä laajuudessa. 

7. Vastuu virheistä ja vahingoista

7.1. Asiakkaan tulee ennen jokaista käyttökertaa tutustua käyttöehtoihin. Käyttämällä palvelua Asiakas vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä käyttöehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä. Asiakas vakuuttaa tutustuneensa Validorin etäpalveluun, ymmärtäneensä sen sisällön ja hyväksyvänsä Validorin etäpalvelun tarjoamisen sellaisena kuin se on.

7.2. Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että hän on itse vastuussa itsestään, eikä palveluntarjoaja vastaa Asiakkaan omista toimenpiteistä. Palveluntarjoaja ja Validorin etäpalvelun kautta konsultaatiopalveluja tarjoavat lääkärit eivät ole vastuussa niistä päätöksistä, jotka Asiakas tekee Validorin etäpalvelun käytön kautta terveydenhuollon ammattilaisilta saamiensa neuvojen perusteella. Asiakas vastaa itse henkilökohtaiseen ja fyysiseen hoitoon hakeutumisesta.

7.3. Validor etälääkäripalvelua tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä henkilö-, esine- tai varallisuusvahingosta, joka johtuu Validorin etäpalvelusta tai sen käytöstä taikka siitä, ettei Validorin etäpalvelu ole ollut käytettävissä taikka mistään vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu palvelun kautta saadusta tiedosta, hoidosta tai diagnoosista (saamatta jääneet tulot, rikkoutuneet esineet, kuolema ja fyysinen vamma mukaan lukien). Asiakas on itse vastuussa itsestään ja toimenpiteistään. 

7.4. Kaikissa tapauksissa terveydenhuollon ammattilaisten vastuu rajoittuu hoitosuhteeseen sovellettavan pakottavan lain mukaan pienimpään mahdolliseen summaan.

7.5. Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle, terveydenhuollon ammattilaiselle tai sivulliselle aiheuttamastaan välillisestä ja välittömästä vahingosta, mikäli Asiakas aiheuttaa vahingon tahallaan tai piittaamattomuudella taikka antamalla tietoisesti väärää tai harhaanjohtavaa tietoa.

8. Muut ehdot

8.1. Palveluntarjoaja voi palkata työntekijöitä tai käyttää alihankintaa palvelunsa tuottamisessa. Palveluntarjoajan vastuu Asiakkaalle Validorin etäpalvelun tarjoamisesta määräytyy näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan pakottavien lakien mukaisesti. Mikäli joku käyttöehtojen kohta katsotaan pätemättömäksi, muut kohdat jäävät voimaan alkuperäisessä muodossaan.

8.2. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden puuttua rikkomuksiin myöhemmin kuin välittömästi sopimusrikkomuksen havaittuaan.

8.3. Validor-palvelussa syntyvä hoitosuhde on Asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välinen suhde ja siihen sovelletaan Validorin etäpalvelun käyttöehtojen soveltuvasdta lainsäädännöstä johtuvia sääntöjä.

8.4. Validorin etäpalvelua koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Suomen lain mukaisesti.

8.5. Osapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingosta, joka on aiheutunut osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta syystä, jota ei olisi kohtuudella voinut ennakoida ja ottaa huomioon.

9. Toimituskulut

9.1. Toimitamme reseptin uusimisia ja todistusten tilauksia vain Manner-Suomen alueelle. Tilauksen toimituskulut sisältyvät tuotteen hintaan. Näet tilauksestasi veloitettavat toimituskulut (jos toimituskuluja veloitetaan) tilauslomakkeelta ennen kuin allekirjoitat tilauksen.

10. Tilaus- ja maksuvahvistus, maksaminen ja maksutavat

10.1. Allekirjoittaessasi tilauslomakkeen onnistuneesti saat välittömästi tilausvahvistuksen Vismalta annettuun sähköpostiosoitteeseesi. Sähköpostiosoitteessa olevan linkin kautta pääset tarkastamaan Visma Sign -palvelussa, että tilauksesi on mennyt perille.

10.2. Jos haluat kopion tilauslomakkeestasi ja siinä olevista tarkoista tiedoista, ota se talteen lataamalla tilauslomake itsellesi allekirjoituksen jälkeen. Voit varmistaa Visma Sign -palvelussa, että lataamasi dokumentti vastaa palvelussa allekirjoitettua dokumenttia asiakirjan tarkistuksen osalta.

10.3. Palveluntuottaja laskuttaa sinua postitse. Laskun eräpäivä on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä ja laskun päiväys on sama päivä, jolloin joku Palveluntuottajan lääkäreistä on tarjonnut palvelua. Lasku lähetetään sinulle kirjeenä kotiosoitteeseesi.

10.4. Erilliset Validor Oy:n rokotustodistuksia koskevat toimitusehdot löydät rokotustodistuksia koskevilta sivulta rokotustodistus.fi/toimitusehdot

11. Erimielisyydet

11.1.Pyrimme sopimaan palvelua koskevat mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti sopimalla, joten otathan ensisijassa yhteyttä Asiakaspalveluumme sopiaksemme asian.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).